Απάντηση της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.

Απάντηση της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.  σε άρθρο με τίτλο “ANΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ”
που είναι δημοσιευμένο στο παρακάτω site:
http://www.phpbbserver.com/phpbb/viewtopic.php?mforum=contact&p=958

Το Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.» σε απάντηση των όσων δυσφημιστικών και παντελώς ψευδών αναφέρονται στο συγκεκριμένο ιστολόγιο με τίτλο «ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» επάγεται τα κάτωθι:

1) Ποτέ από τον πρώτο μήνα λειτουργίας της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. έως και σήμερα, ήτοι εδώ και είκοσι τέσσερεις (24) περίπου μήνες δεν έχει μείνει απλήρωτος κανένας ιατρός ή καμία νοσοκόμα ή το λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό. Οι μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων (νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό), με βάση τις συλλογικές συμβάσεις, καταβάλλονται πολλές φορές δύο ή και τρεις ημέρες πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία καταβολής τους στο τέλος κάθε μηνός σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό εκάστου εξ αυτών διατηρούμενου σε μεγάλη συνεργαζόμενη ιδιωτική τράπεζα, που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων της κλινικής, με αποτέλεσμα να εξοφλούνται για τις παρασχόμενες υπηρεσίες τους τόσο ως προς τις αποδοχές τους για το βασικό ωράριο εργασίας τους όσο και για τις τυχόν πάσης φύσεως υπερωρίες και τυχόν υπερεργασία που παρέχουν οι εργαζόμενοι Κυριακές, εορτές και αργίες στους ασθενείς της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. Οι ιατροί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αμείβονται από τους ασθενείς με την έκδοση αντίστοιχου Α.Π.Υ., και ουδεμία ανάμειξη έχει η κλινική με την πληρωμή των.

2) Άπαντες οι συνεργαζόμενοι με την Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. ιατροί αλλά και λοιποί νοσηλευτές προκειμένου να συνεργασθούν με την εταιρεία έχουν υποβάλλει στο Επιστημονικό Συμβούλιο αυτής αλλά και στην αρμόδια καθ ύλην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας τους τίτλους σπουδών τους, καθώς και το βιογραφικό τους το οποίο αποδεικνύει την επιστημονική και κλινική τους κατάρτιση και εμπειρία. Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί τον μέγιστο στόχο της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε., ούσα μη διαπραγματεύσιμη και υπό διακινδύνευση.

3) Η φιλοσοφία της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. είναι να βρίσκεται πέρα και πάνω από πολιτικές ιδεολογίες και πολιτικά πρόσωπα. Άλλωστε η παροχή υπηρεσιών υγείας δεν διέθετε ποτέ και δεν διαθέτει και σήμερα χρώμα πολιτικής απόχρωσης. Συνεπώς η αναφορά σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα αλλά και σε συγκεκριμένα ονόματα ιατρών δεν έχουν και δεν μπορούν  να έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

4) Προς αποκατάσταση της πραγματικής αλήθειας δέον όπως τονισθεί ότι αρμόδιο καθ ύλην όργανο για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μιας οιασδήποτε κλινικής είναι ο κατά τόπον αρμόδιος Νομάρχης δια των Υπηρεσιών της κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και όχι ο κατά τόπον Ιατρικός Σύλλογος. Ad hoc και η Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 45/10-1-2008 απόφαση του κ. Νομάρχη Φθιώτιδας ενώ η αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας, όπως και κάθε Ιατρικού Συλλόγου ανά το Πανελλήνιο είναι η διατύπωση – έκφραση  απλής και μόνον γνώμης σε περίπτωση που κάτι τέτοιο του ζητηθεί. Συνεπώς εν προκειμένου ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας δεν είναι αρμόδιος καθ ύλην για την χορήγηση αδείας προς την Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. αλλά ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας. Επίσης προς αποκατάσταση της αλήθειας δίδεται το δικαίωμα σε όποιον διατηρεί άμεσο, και ενεστώς έννομο συμφέρον να λάβει γνώση όλων των αδειών λειτουργίας των τμημάτων της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε.

5) Η Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. διαθέτει έναν από τους πλέον σύγχρονους και πλέον πλήρεις ιατρικούς εξοπλισμούς εφάμιλλοι του οποίου διαθέτουν τα νοσοκομεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Συνεπώς δεν καθίσταται ανάγκη να αποσταλούν οι πάσης φύσεως εξετάσεις των ασθενών, όπως ατυχώς αναφέρει ο συντάκτης του σχολίου, στην Αθήνα για περαιτέρω διάγνωση.

6) Ο κ. Ιωάννης Γεωργούλιας είναι ιατρός έχοντας αποφοιτήσει από την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Saba (Saba University School of Medicine) την 13-9-1996 λαμβάνοντας τον αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας του MD DOCTOR OF MEDICINE, όπως αποδεικνύεται από τους τίτλους σπουδών μου νομίμως μεταφρασμένους και επικυρωμένους οι οποίοι είναι στην διάθεση του οιουδήποτε έχει άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον να λάβει γνώση αυτών.

Εκτός των ανωτέρω τίτλων σπουδών είναι κάτοχος πτυχίου – Bachelor of Science του Ross University των Η.Π.Α., νομίμως απονεμηθέν σε μένα την 5-12-1994, καθώς και κάτοχος του τίτλου Master of Business Administration, νομίμως χορηγηθέν σε αυτόν από το Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. με την επωνυμία Logola University την 16-1-1999.

Δυνάμει δε του με αριθμό 12/28-4-2009 πρακτικού της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ», εξελέγη στο Δ.Σ. της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας ενώ δυνάμει του με αριθμό 76/28-4-2009 πρακτικού του Δ.Σ. της ανωτέρω Α.Ε. εξελέγη Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

7) Ουδέποτε έχει δοθεί καθ οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε ιατρό του Νοσοκομείου Λαμίας σχετιζόμενο με την Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. η αποκαλούμενη «μίζα» για να στέλνει αρρώστους και εξετάσεις στην Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. Όποιος διαθέτει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το αντίθετο ας τα προσάγει στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, για την απόδοση των πάσης φύσεως ποινικών ευθυνών στους υπαίτιους των πράξεων αυτών.

7) Ο καθορισμένος από την Ελληνική πολιτεία ρόλος και  σκοπός του Εισαγγελέα είναι να διώκει και να τιμωρεί το έγκλημα, δηλαδή τις άδικες και καταλογιστές πράξεις καθώς και τους θύτες. Η Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. δια των αρμοδίων νομίμων οργάνων της ουδέποτε διέπραξε πράξη ή παράλειψη η οποία χαρακτηρίζεται από τον Ποινικό Κώδικα ως έγκλημα και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διωχθεί από την Εισαγγελική Αρχή. Το Δ.Σ. της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. είναι πρόθυμο να παράσχει οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο του ζητηθεί από τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές προς την διαπίστωση της νομιμότητας.

Το Δ.Σ. της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. επιφυλάσσεται όπως προς την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του κατά παντός τυχόν υπαιτίου ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.

© 2010, Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του ekatanalotis.gr.

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.