Categories

Archive for the ‘Καταγγελίες’ Category

PostHeaderIcon Φορείς για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της προστασίας του πολίτη

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ (α’ & β’ βαθμού) και στις επιχειρήσεις τους, στα κρατικά ΝΠΙΔ, στις δημόσιες επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του σχετικά με φαινόμενα κακοδιοίκησης στους άνω φορείς και στα Σώματα Ελέγχου αυτών. Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες») όλων των μελών των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου. Ειδικότερα ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων. Μπορεί επίσης να παραπέμπει υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο, ασκώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα. Ενημερώνεται για την πορεία των ποινικών διώξεων που ασκούνται κατά υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων δημόσιων φορέων, για τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα και τις καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας
www.gedd.gr
Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523, 2ος όροφος
τηλ.:    210 6470370
fax1:    210 6470375
fax2:    210 6423824
email: info@gedd.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως δηλωμένο σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και της Διοίκησης, δηλαδή των δημοσίων υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Η διαμεσολάβηση αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την υπεράσπιση του πολίτη έναντι διακρίσεων εις βάρος του, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Η διερεύνηση ξεκινάει κατόπιν έγκαιρης αναφοράς του πολίτη, αφού πρώτα έχει γίνει προσπάθεια να επιλυθεί το ζήτημα με τον ίδιο τον φορέα και εφόσον η προσπάθεια απέβη άκαρπη ή προβληματική.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού.

Στοιχεία επικοινωνίας:
www.synigoros.gr/
Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα
Τηλ.: (+30) 213 1306 600
Φαξ: (+30) 210 729 21 29

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διενεργεί :
•    Επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες.
•    Προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις μετά από εισαγγελική παραγγελία.
•    Συγκεντρώνει αποδεικτικό υλικό για πειθαρχική και ποινική δίωξη υπαλλήλων.
•    Ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση υπαλλήλων των ελεγχομένων Υπηρεσιών.
Η ελεγκτική διαδικασία ενεργοποιείται με εντολή του Ειδικού Γραμματέα αυτεπάγγελτα, ή κατόπιν εντολής Υπουργού, ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Επίσης, έλεγχος ή έρευνα μπορεί να ζητηθεί από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον Συνήγορο του Πολίτη, ή τον επικεφαλής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.

 • Ελεγχόμενες υπηρεσίες
 • Δημόσιες Υπηρεσίες (κεντρικές ή περιφερειακές)
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού
 • Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
 • Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας:
Λ. Συγγρού 60  –  Τ.Κ.: 11742
Τηλ.: 213 215 8800
Φαξ: 213 215 8809
email: seedd@seedd.gr

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

Το Σ.ΕΠ.Ε. έχει ως έργο:

 • Την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
 • Την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των περιπτώσεων παράβασης της εργατικής νομοθεσίας και παράνομης απασχόλησης, καθώς και την έρευνα για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων.
 • Την παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. είναι:

 • Να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
 • Να προβαίνει σε ελέγχους, μετρήσεις, δειγματοληψίες και έρευνες για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
 • Να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Να εξετάζει τις υποβαλλόμενες καταγγελίες και αιτήματα εργαζομένων. Σημειώνεται ότι οι καταγγελίες υποβάλλονται γραπτά ή προφορικά, επώνυμα ή ανώνυμα.
 • Να επιβάλλει στους παραβάτες διοικητικές κυρώσεις ή να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για επιβολή ποινικών κυρώσεων.
 • Να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά για την επίλυση των ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα καθ’ όλο το 24άωρο σε όλους τους χώρους εργασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δραγατσανίου 8,  5ος όροφος, Τ.Κ. 101 10, Αθήνα

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης
[Κοινωνικά θέματα  (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού κ.λπ.)]
Τηλ.: 210 3748756, 762, 753, 754 & 752
Φαξ: 210 3748750 & 760
e-mail: kysepes3@otenet.gr

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης    
[Εφαρμογή Νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Ατυχήματα, Απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας κ.λπ.)]
Τηλ.: 210 3748710
Φαξ: 210 3215716
email: ypersepe@otenet.gr

Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης
[Θέματα Διοίκησης Προσωπικού, Εκπαίδευσης, Προϋπολογισμού, Νομικής & Τεχνικής Υποστήριξης]
Τηλ.: 210 3748820, 821, 739, 749, 716, 772, & 823
Φαξ: 210 3748730 & 744
email: kysepes2@otenet.gr

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αποστολή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων.
Σκοπός του αποτελεί η βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων, η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, η εξάλειψη της κακοδιοίκησης και η προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο.

Στοιχεία επικοινωνίας:
sites.google.com/site/seyypgr/Home
Πειραιώς 205, Τ.Κ. 11853, Αθήνα
Τηλ.:210 3480904 / 210 3480905
Φαξ: 210 3480840

ΣΔΟΕ

Αποστολή του Σ.Δ.Ο.Ε. είναι:

Η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης.
Ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας.

Η έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών και δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.

Η πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων, όπως παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών, τοξικών και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά υλικά, τοξικά απόβλητα κ.λ.π.), αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.

Η επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου με διενέργεια ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
Η προστασία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της παραλίας, ως και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ΄ αυτών.
Στοιχεία επικοινωνίας:

Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 11853, Αθήνα
Τηλ.:    210 3375 276/ 210 3427 367/ 210 3424 390
Φαξ:  210 6980 529
email:    info@sdoe.gr  / kataggelies@sdoe.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛ.ΑΣ

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Λ. Κηφισίας 23, 151 23, Μαρούσι
Τηλ: 210 8779700 (όλο το 24ωρο)
Φαξ: 210 6833155
email: dey1@otenet.gr
www.hellenicpolice.gr

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:
Μοναστηρίου 241, 546 28, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 531916
Φαξ: 2310 548690
email: dey1@otenet.gr
www.hellenicpolice.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ειδική αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου και την Εθνικής Οικονομίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, καθώς και οποιαδήποτε εγκλήματα διαπράττονται με τη χρήση του διαδικτύου.

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Έργο της είναι η συγκέντρωση, ανάλυση διερεύνηση και επεξεργασία αναφορών υπόπτων συναλλαγών που διαβιβάζονται σ’ αυτή από τα υπόχρεα νομικά και φυσικά πρόσωπα καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση της και σχετίζεται με τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Στοιχεία επικοινωνίας:
www.hellenic-fiu.gr/
Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 11853, Αθήνα
Τηλ:    (+30) 210 3401916,911,937
Φαξ:    ( +30) 210 3426892
email:    estr@hellenic-fiu.gr

transparency

PostHeaderIcon Που θα κάνετε τις καταγγελίες στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ως εξής:

• Τηλεφωνικά: 210-647 69 59
• Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones) με λειτουργικό σύστημα ios-android: CYBERKID

PostHeaderIcon Ένα συκοφαντικό άρθρο για τις καταγγελίες διαφθοράς και φοροδιαφυγής

Στη εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ δημοσιεύτηκε χτες  5-10-2014  το εξοργιστικό, αβάσιμο και συκοφαντικό  άρθρο  τίτλο: “Μία… πόλη 70.000 «καταγγέλλει» φίλους και συγγενείς. Από πού προκύπτουν  τα παρακάτω στοιχεία με δεδομένο ότι σχεδόν το σύνολο των καταγγελιών είναι ανώνυμες! 
“Καθώς αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που επιδιώκουν να βγάζουν τα φορολογικά άπλυτα των άλλων στην τηλεφωνική φόρα, τα στοιχεία δείχνουν πως αυτό που κυρίως ανθεί είναι το «κάρφωμα» συγγενικού τύπου. Τα στατιστικά στοιχεία λένε πως 6 στους 10 τηλεφωνούν για να «συνετίσουν» αντιπαθητικές πεθερές, «παράνομους» κουμπάρους και άσπλαχνα αδέλφια με τη βοήθεια των ράμπο του ΣΔΟΕ.
Οι χωρισμένες και απατημένες σύζυγοι που καρφώνουν τον άνδρα τους και ζουν για να δουν τον πόλεμο των Ρόουζ ν’ ανθεί στο σπίτι τους είναι αγαπημένες πελάτισσες του 1517, καθώς η ατάκα «ο πρώην σύζυγός μου έχει βάλει τα λεφτά στη θυρίδα, και σας έχει αφήσει το χαράτσι απλήρωτο!» αποτελεί φράση–φετίχ για τους τηλεφωνητές. Οποτε την ακούν, ξέρουν πως θ’ ακολουθήσει ποταμός αποκαλύψεων. Αντιστοίχως, στο πλαίσιο έτερων συγγενικών «καρφωμάτων», ο πεθερός που ξεπλένει «μαύρο» χρήμα και ο θείος που «ξεχνάει» να κόψει αποδείξεις αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές των τηλεφωνικών σουρεαλιστικών συζητήσεων.
Οταν ξεφύγουμε από τα στενά οικογενειακά όρια, περνάμε στις επαγγελματικές αντιζηλίες. Καθώς υπάρχει πάντοτε κάτι που μπορείς να κάνεις για να οδηγήσεις γρηγορότερα την κατσίκα του γείτονα στην τελευταία της κατοικία, συχνοί συνομιλητές των κυρίων που απαντούν στο 1517 είναι και οι εστιάτορες της ημεδαπής: το 20% των τηλεφωνημάτων γίνεται από ιδιοκτήτες ταβερνών και καφετεριών, που έχουν βάλει στο μάτι το διπλανό μαγαζί, και καταγγέλλουν πως έχει να κόψει απόδειξη από τότε που ήταν της μόδας η καμπάνια «Αγαπάς την Ελλάδα; Απόδειξη!». Στο υπόλοιπο 20% των καταγγελιών αναλαμβάνουν δράση οι απολυμένοι υπάλληλοι που παίρνουν τηλεφωνικώς τη μεγάλη τους εκδίκηση, αλλά και οι λογιστές που έμειναν απλήρωτοι και αποφάσισαν να μοιραστούν με το ΣΔΟΕ όλ’ αυτά που γνωρίζουν για τον… φιλάργυρο πρώην εργοδότη τους.”

Ας υποθέσουμε ότι τα στοιχεία που επικαλείται το άρθρο είναι αληθινά το ερώτημα μου είναι: Σημασία έχει το ποιος καταγγέλλει την παρανομία ή εάν γίνεται παρανομία; Σημασία έχει ότι η απατημένη σύζυγος έκανε καταγγελία ή εάν ο άντρας της είναι παράνομος; Με την παράλογη λογική του άρθρου  να μην καταγγείλουμε τους παρανομούντες γιατί είναι  «κάρφωμα». Κυρία Μαργωμένου σημασία δεν έχει ποιος καταγγέλλει την παρανομία άλλα η ίδια η παρανομία.
Το μεγάλο πρόβλημα, που ούτε καν αναφέρεται στο άρθρο, είναι μόνο ένα μικρό μέρος των καταγγελιών εξετάζεται. Εάν είχαμε έλεγχο όλων των καταγγελιών η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα θα ήταν πολύ μικρότερη.
Το άρθρο αυτό είναι πέρα για πέρα συκοφαντικό για τις σπουδαίες υπηρεσίες που προσφέρουν  οι γραμμές καταγγελιών 1517 και 11012 στο χτύπημα της φοροδιαφυγής  και της διαφθοράς σε αυτή τη χώρα. 

PostHeaderIcon Παραπλάνηση στη τιμή

Καλησπέρα σας!
Εχτές επισκέφτηκα ένα κατάστημα Jumbo και κατά την έξοδο μου από το κατάστημα παρατήρησα πως η τιμή ενός από τα προϊόντα που αγόρασα είχε χτυπηθεί με διαφορετική τιμή από αυτή που ήταν στο ράφι του καταστήματος.
Αφού αυτό βεβαιώθηκε και από την υπεύθυνη του καταστήματος , ζητησα να μου επιστραφεί η διαφορά κάτι που μου είπε ότι δεν γίνεται . Αν θέλω μπορώ να επιστρέψω το προϊόν ή να το πάρω στη τιμή που χτυπήθηκε.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε , αν αυτό είναι νόμιμο. επίσης ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω την επόμενη φορά που μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο;
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας!

Με εκτίμηση ,
Κ… Α…

Απάντηση: Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

PostHeaderIcon Απογοήτευση από τον τρόπο λειτουργίας της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Είμαι διαχειριστής  ενός ΔΗΜΟΣΙΟΥ site. Τις τελευταίες μέρες δέχομαι συντονισμένες μαζικές επιθέσεις από Hackers. Αυτή τη στιγμή το σχετικό Plugin έχει μπλοκάρει 1210 ip!
Σήμερα πήρα τηλέφωνο (2106476464)τη Δίωξη Ηλεκτρονικού  Εγκλήματος να καταγγείλω το γεγονός και έμεινα άφωνος με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά. Η κοπέλα που μίλησα μου είπε ότι πρέπει ο Διευθυντής μου να πάει στην Αστυνομία , να πληρώσει 100 ευρώ, και να κάνει μήνυση κατ’ αγνώστων!!!  Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι !!! Εάν είναι δυνατόν ένας δημόσιος υπάλληλος να πληρώσει από την τσέπη του για να αποδείξει κάτι που είναι ήδη αποδεδειγμένο. Πίστευα ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού  Εγκλήματος είναι μια από τις λίγες δημόσιες υπηρεσίες που δουλεύουν σωστά όμως διαψεύστηκα!

PostHeaderIcon Πώς αξιολογεί τις καταγγελίες το ΣΔΟΕ

[πατήστε εδώ]

PostHeaderIcon Διαδικτυακή εφαρμογή όπου ο πολίτης μπορεί να καταγγείλει μια εταιρεία που φοροδιαφεύγει

Αγαπητοί συντάκτες του ekatanalotis.gr,

κατ ‘ αρχήν, συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Πριν λίγες μέρες έφτιαξα το Μπάμπη ( www.mpampis.com ), με το σκοπό να βοηθήσω τη πάταξη της φοροδιαφυγής
στη χώρα μας.
Με λίγα λόγια, ο Μπάμπης είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου ο πολίτης μπορεί να καταγγείλει μια εταιρεία που φοροδιαφεύγει εισάγοντας απλά τοΑ.Φ.Μ. (που βρίσκει επάνω στην απόδειξη,την οποία ως σωστός πολίτης έχειζητήσει).Οι καταγγελίες προωθούνται στο ΣΔΟΕ προς αξιοποίηση.

Επίσης, μπορείτε να δείτε τις ανώνυμες καταγγελίες ως τώρα επάνω στο χάρτη
εδώ : www.mpampis.com/el/overview

Θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα αν αφιερώνατε λίγο από το χρόνο σας για να χρησιμοποιήσετε το Μπάμπη και νατον κάνετε γνωστό παραέξω.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλή
συνέχεια στη δουλειά σας,
Μιχάλης

PostHeaderIcon Παρουσίαση για την Οικονομική Αστυνομία (11012)

www.astynomia.gr/images/stories/2011/01082011-parousiash-YPOADHE.pdf

PostHeaderIcon Πως θα επικοινωνήσετε με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Διεύθυνση Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 11853 Αθήνα
Τηλέφωνο 210.33.75.276
210.34.27.367
210.34.24.390
Fax 2106980529
Email info@sdoe.gr , kataggelies@sdoe.gr

www.minfin.gr/portal/el/resource/section/financial-and-economic-crime-unit

PostHeaderIcon Το 1517 δεν απαντάει.

Έχω πάρει επανειλημμένα το ΣΔΟΕ στο 1517 και δεν το σηκώνει κανείς! Αντίθετα η Οικονομική  Αστυνομία στο 11012 απαντάει  αμέσως

Αναγνώστης

PostHeaderIcon Καταγγείλετε όσους δεν σας κόβουν απόδειξη

το site του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει:

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

Τηλ Καταγγελιών:  1517,  2103401113

Email: kataggelies@sdoe.gr

www.minfin.gr/portal/el/resource/section/communication

PostHeaderIcon Εγώ, ο… ΣΔΟΕ

Εγώ, ο… ΣΔΟΕ
Tου Γιωργου Τερζη

Το προηγούμενο τριήμερο βρέθηκα σε ένα από τα «ευλογημένα» νησιά των Κυκλάδων. Φυσική ομορφιά, όμορφες παραλίες, υπέροχα χωριά… το ιδανικό σκηνικό χαλάρωσης. Το ιδανικό σκηνικό για όσους δραστηριοποιούνται εκεί να κάνουν δουλειά, να βγάλουν χρήματα. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, την εξιστόρηση μιας μικρής ιστορίας και τον αναπόφευκτο προσωπικό τόνο. Ας ξεκινήσουμε από έναν μικρό οικονομικό απολογισμό του τριημέρου. Δίχως να υπολογίζονται μεταφορικά και ξενοδοχείο, το κόστος αυτής της σύντομης εκδρομής ήταν περί τα 360 ευρώ. Γεύματα, καφές, κάποιο γλυκό, ένα αναμνηστικό, τα «βασικά» δηλαδή έξοδα που οι περισσότεροι εξ ημών πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια των διακοπών μας. Γι’ αυτά τα 400 ευρώ, που αφορούσαν προφανώς αρκετές συναλλαγές, έλαβα δύο μόνον αποδείξεις (αξίας 78 ευρώ), τρία «δελτία παραγγελίας» (από εστιατόρια που ουδέποτε μου έφεραν και τη νόμιμη απόδειξη) και αρκετά «ευχαριστώ» από τους μικροεπαγγελματίες του νησιού που πωλούσαν «αναμνηστικά» και άλλα «τουριστικά» είδη. Σύνολο, 282 ευρώ «μαύρα» σε μόλις 2,5 ημέρες και για τη δική μου μόνον περίπτωση.

Το τελειωτικό χτύπημα, ωστόσο, ήταν το τελευταίο βράδυ όταν και επισκεφθήκαμε μία μικρή πιτσαρία. Λογαριασμός μόνον 38 ευρώ. «Αν δεν μας στηρίξουν οι Ελληνες, ποιος θα μας στηρίξει…», ήταν το ρητορικό ερώτημα που μου απηύθυναν όταν ζήτησα τον λογαριασμό. «Εσύ πώς ακριβώς με στηρίζεις;» ρώτησα τον… αποσβολωμένο -από την αντίδρασή μου- ιδιοκτήτη, που μάλλον «ετσιθελικά» λάμβανε «στήριξη» από πολλούς, Ελληνες και μη. «Να σας φέρω απόδειξη» μου είπε. «Οχι, θα σας φέρω το ΣΔΟΕ» απάντησα και ήμουν έτοιμος να… βγάλω το μπλοκάκι και να κόψω την κλήση (έτσι το φαντάστηκα, αν και υποθέτω ότι οι του ΣΔΟΕ δεν έχουν μπλοκ).

Φυσικά, ουδέποτε κάλεσα το ΣΔΟΕ, αν και εξ όσων κατάλαβα η απόδειξη για την είσπραξη εκείνης της βραδιάς κόπηκε. Υποθέτω κόπηκαν και αρκετές ακόμη, καθώς ο φόβος φυλάει τα… έρημα, αν και στα περισσότερα νησιά (τουλάχιστον αυτό συνέβαινε στο παρελθόν) η άφιξη των ελεγκτών σχεδόν κοινοποιούνταν προς όλους τους επαγγελματίες με το που πάταγαν το πόδι τους στο λιμάνι. Οι πρόσφατοι έλεγχοι του ΣΔΟΕ, έστω και αν δεν λείπουν οι αμφιλεγόμενες και ενίοτε παράνομες συμπεριφορές στελεχών του, κατέδειξαν παραβατικότητα σχεδόν 100%. Φαίνεται -βάσει των δικών μου… ελέγχων- ότι δεν απέχουν από την πραγματικότητα. Προφανώς ουδείς μπορεί να τσακώνεται συνεχώς για το αυτονόητο. Ενδεχομένως, σύμφωνα με το λεγόμενο, «να μην είναι η δουλειά του αυτή». Είναι σίγουρα άλλων δουλειά. Ούτε, βέβαια, ένιωσα δικαιωμένος. Και αν αυτό συνέβη για λίγη ώρα, ήρθε το εκκαθαριστικό της εφορίας και με προσγείωσε ανώμαλα στη γνωστή κατηγορία του φορολογικού υποζυγίου. Δεν μπορεί όμως ως κοινωνία και ως πολίτες να αμφισβητούμε, ακόμη και να απαξιώνουμε τους πολιτικούς μας, αλλά να καθόμαστε άπραγοι μπροστά σε τέτοιου είδους «τσαμπουκάδες».

πηγή: news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_14/08/2012_492296

PostHeaderIcon Caming Club Agia Anna , στην Εύβοια : δύο φορές με παίρνουν από πίσω να δουν αν πλήρωσα!!!

αυτές τις μέρες βρίσκομαι με την οικογένεια μου στο Caming Club Agia Anna , στην Εύβοια. Πρώτη φορά στη ζωή μου μου συνέβη το εξής απίστευτο: δύο φορές την ίδια μέρα με παίρνουν από πίσω να δουν αν πλήρωσα ενώ είχα πληρώσει! Μάλιστα τη 2η φορά η αρμόδια υπάλληλος με κυνήγησε μέχρι τη πισίνα όπου μπροστά σε πλήθος κόσμου και στα δύο μου παιδιά με ρωτάει αν έχω πληρώσει μια coca-cola που είχα πάρει από το Mini Market του συγκροτήματος !!! Ευτυχώς και τι ς δύο φορές κράτησα τις αποδείξεις αλλιώς θα έτρεχα να αποδείξω οτι δεν είμαι κλέφτης! Η διαχείριση των πελατών σε ένα χώρο με 4 καταστήματα είναι εντελώς λάθος και τις αδυναμίες της επιχείρησης καλούνται να πληρώσουν με την αξιοπρέπεια τους οι συνεπείς πελάτες. Να σημειώσω επίσης αυτό που με εξόργισε περισσότερο απο όλα: Τι ώρα που  έλεγα    στην υπάλληλο οτι με εξευτέλισε για ένα ευρώ αυτή γελούσε! Ενώ διαμαρτυρήθηκα έντονα σε υπάλληλο της διαχείρισης πελατών η διεύθυνση δεν έδειξε την ευαισθησία , ως όφειλε ,να με καλέσει να με ακούσει και να μου ζητήσει συγνώμη! Κάποτε στο   ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα διαμαρτυρήθηκα για το πρωινό και με πήρε τηλέφωνο ο ίδιος διευθυντής  !

PostHeaderIcon Υποβολή παραπόνων με fax και όχι στο 1520!!!

Πήρα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή , στο 1520, να κάνω μια καταγγελία και η αρμόδια κυρία μου έδωσε το fax:2103843549 για να στείλω το αίτημα μου!!! Σε μια ξεχαρβαλωμένη χώρα  , με ανυπαρξία θεσμών και υπηρεσιών μπορεί ο καθένας να παρανομεί χωρίς να τον ενοχλεί κανένας!!!

PostHeaderIcon Που μπορώ να κάνω καταγγελίες και παράπονα για θέματα καταναλωτή?

Για την υποβολή γραπτών και προφορικών καταγγελιών και παραπόνων, ο Καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή :

1) μέσω της ιστοσελίδας με την Επικοινωνία

2) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail) : info@efpolis.gr

3) Στην ειδική τηλεφωνική γραμμή 1520

4) Στην ειδική τηλεφωνική γραμμή του ΣΔΟΕ 1517 ,

5)Στην ειδική γραμμή καταγγελιών της Οικονομικής Αστυνομίας (11012)

6) απ’ ευθείας στις Δ/νσεις :

# Δ/νση Πολιτικής Καταναλωτή: Τηλ.: 210-3305062, Fax 210-3829640
# Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή: Τηλ.: 210-3893587, Fax 210-3843549
# Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου: Τηλ.: 210-3893216, Fax 210-3847676

Επιστολές: Πλ.Κάνιγγος, 10181 ΑΘΗΝΑ

7)Μπορεί επίσης να τηλεφωνεί στην υπηρεσίας ειδικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών:
2103401113

8)Αν  κάτι πάει στραβά στις διακοπές, ειδικά στους τομείς εστίασης και καταλυμάτων, οι τουρίστες δεν έχουν παρά να σηκώσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε το 1571 του ΕΟΤ είτε το 1572 της Τουριστικής Αστυνομίας και να κάνουν άμεσα την καταγγελία τους.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή λειτουργεί τη “Γραμμή του Καταναλωτή – 1520“. Καλώντας το 1520 οι καταναλωτές μπορούν να:

 • Υποβάλλουν ερωτήσεις
 • Κάνουν καταγγελίες
 • Κάνουν παράπονα
 • Ζητήσουν συμβουλές
 • Ενημερωθούν για καταναλωτικά ζητήματα

Η τηλεφωνική γραμμή είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές σύμφωνα με το ακόλουθο ωράριο.

 • Καθημερινές από 08:00 μέχρι 22:00
 • Σάββατο από 08:30 μέχρι 20:00
 • Κυριακή η γραμμή δεν είναι διαθέσιμη


PostHeaderIcon JUMBO ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Έλεγχο για ανύπαρκτη κλοπή!

ΣΗΜΕΡΑ 30-11-2011 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ JUMBO ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΙΣ 11,45 ΠΕΡΙΠΟΥ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΝΟΥ ΤΣΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΠΤΟΣ ΚΛΟΠΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΔΕΚΑΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΖΗΤΗΣΑ ΝΑ ΔΩ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ. ΑΝ ΕΙΧΑ ΚΛΕΨΕΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΜΟΥΝ ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΟΡΟ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΕΓΩ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΣΥΡΜΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ.ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1000 Τ.Μ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ,ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΟΥ ΔΙΣΥΡΜΟ, ΘΑ ΕΞΑΝΤΗΣΩ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.ΕΙΜΑΙ ΠΕΛΑΤΙΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΧΩ ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΑΠ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΕΤ

PostHeaderIcon Πρόβλημα με κοτομπουκιες

επιστρεφωντας απο θεσσαλονικη φαγανε τα παιδια μας κοτομπουκιες, στο λαδι και ελια στο olympus plaza. και τα δυο ειναι με εμετους ολο το βραδυ. ελεος…

Αναγνώστης

PostHeaderIcon Καταγγελία για την μεταφορική εταιρία fast movers

Θέλω να καταγγείλω την μεταφορική εταιρία fast movers καισυγκεκριμένα το συνεργάτη της Μυτιλήνης, καθώς έχω μετακομίσει Θεσσαλονίκη από τισ 2 Οκτωμβρίου και σήμερα ακόμα δεν έχω λάβει τα πράγματα μου. Το άτομο αυτό που θέλει να αποκαλείται υπεύθυνος συνεργάτης δεν σηκώνει το τηλέφωνό του εδώ και 2 μέρες σαν παιδάκι. Πραγματικά είμαι σε αδιέξοδο και δεν ξέρω τι να κάνω. Παρακαλώ αυτό το μήνυμα να διαδωθεί σε όσα περισσότερα blog και site είναι εφικτό!

PostHeaderIcon Κατάστημα της Αλεξανρούπολης δεν κάνει αλλαγές

ΜΟΥ ΦΕΡΑΝΕ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ,ΕΤΣΙ ΜΕ ΕΙΠΑΝ Ο κ.ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ ΚΑΙ Η κ.ΛΥΤΣΟΥΔΗ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΕΚΑΝΑ ΑΓΟΡΑ ΣΤΙΣ 02.08.2010 ΡΟΥΧΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 03.08.2010 ΠΗΓΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΠΩΣ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΦΟΡΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΓΓΕΝΗΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2011 ΕΝΩ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΕΙ ΑΛΛΑ!!ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΟΛΥΛΟΓΩ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΠΙΣΗΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΩ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΜΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ

Αναγνώστης

PostHeaderIcon ηλεκτρονική διεύθυνση καταγγελιών

Η ηλεκτρονική διεύθυνση κα-
ταγγελιών της υπηρεσίας ειδικών
ελέγχων είναι η www.yp ee-
.gr/ypeenew/PIndex.aspx?pid=23

Η ηλεκτρονική διεύθυνση καταγγελιών της υπηρεσίας ειδικώνελέγχων είναι η :
www.ypee.gr/ypeenew/PIndex.aspx?pid=23