ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 300 ε­κατομ­μυρίων Ευρώ, λήξεως 20 Μαΐου 2011.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011 (Τ+3).
Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.
Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.
Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Πηγή: ΟΔΔΧ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,85%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,525 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 5,08 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 90 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

http://tinyurl.com/6fzt62c

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *