Πρόστιμα 340.000 ευρώ σε δύο ασφαλιστικές

11/10/2012 – Αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την επιβολή κυρώσεων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εποπτευόμενες από αυτήν, για διαπιστωθείσες παραβάσεις
Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της 49/12.9.2012, αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων, με τη μορφή προστίμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους ευρώ τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000 €), σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις για διαπιστωθείσες παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.
Το ύψος των προστίμων προσδιορίστηκε αφού συνεκτιμήθηκε ιδίως το είδος και η βαρύτητα των παραβάσεων, η επίπτωσή τους στην εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης και της ασφαλιστικής αγοράς και η ανάγκη πρόληψης παρόμοιων περιστατικών.Κυρώσεις για παραβάσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων:

 

Α/Α Ασφαλιστική Επιχείρηση  

Κύρωση

σε χιλιάδες ευρώ

1. IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ZΩΗΣ 210
2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. 130

 

Στην ασφαλιστική εταιρεία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ZΩΗΣ», οι κυρώσεις επιβλήθηκαν για παραβάσεις του ν.δ. 400/1970, της Απόφασης του Υπουργού Εμπορίου υπ’ αριθ. Κ3-4814/2004 (ΦΕΚ Β’ τ. 860) και της Απόφασης υπ’ αριθ. 7/143/30.4.2009 (ΦΕΚ Β’ 922/15-5-2009) της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
Στην ασφαλιστική εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.», οι κυρώσεις επιβλήθηκαν για παραβάσεις του ν.δ. 400/1970, της Απόφασης 3/133/18-11-2008 (ΦΕΚ Β’ 2577/19-12-2008) της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και του π.δ. 237/1986.»

 

Πηγή:http://goo.gl/JeIbK

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.