Βρείτε ποια εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας σας συμφέρει

23.07.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Εκτίμηση από τη ΡΑΕ του τετραμηνιαίου λογαριασμού α) οικιακών καταναλωτών και β) μικρών εμπορικών/βιομηχανικών πελατών Χαμηλής Τάσης (ΧΤ – τιμολόγια ΔΕΗ Γ21 & Γ21Β), με βάση τα δημοσιευμένα τιμολόγια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ, Elpedison, Ήρων Θερμοηλεκτρική, Green,  Watt & Volt, Volterra, Protergia, NRG Trading House)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας, αλλά και για την παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της (άρθρα 22 & 49 του Νόμου 4001/2011), και με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013), προχωρά σε επικαιροποιημένη εκτίμηση του τετραμηνιαίου λογαριασμού α) Οικιακών Καταναλωτών και β) Μικρών Εμπορικών/Βιομηχανικών Πελατών ΧΤ (με ισχύ σύνδεσης μέχρι και 25 kVA, ήτοι τιμολόγια ΔΕΗ Γ21 & Γ21Β), για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των δημοσιευμένων τιμολογίων των οκτώ (8) εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται σήμερα στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού. Οι πίνακες υπολογισμού από τη ΡΑΕ των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας ανά πρόγραμμα ή ανά πακέτο, καθώς και η επιλογή του φθηνότερου προγράμματος ή πακέτου ανά εταιρεία, βάσει της ενδεικτικής τετραμηνιαίας κατανάλωσης, βρίσκονται και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (Ηλεκτρισμός / Τιμές και Χρεώσεις / Τιμολόγια Προμηθευτών) ανά προμηθευτή.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες είναι ακριβή σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένων και των νέων τιμολογίων της ΔΕΗ που τίθενται σε ισχύ από μεθαύριο, 25.07.2014. Τα προσφερόμενα τιμολόγια των προμηθευτών ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον, και συνιστάται πάντα ο επανέλεγχος και η επιβεβαίωση της χρέωσης με τον εκάστοτε προμηθευτή.

Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές οφείλουν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα κάθε προμηθευτή προκειμένου να ενημερωθούν για τους ισχύοντες όρους προμήθειας, για τυχόν ρήτρες οι οποίες περιλαμβάνονται στις ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας, καθώς και για τις επί μέρους εκπτωτικές πολιτικές που δύναται να προσφέρουν οι προμηθευτές (π.χ. έκπτωση παγίου, έκπτωση επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων, απαλλαγή από την καταβολή εγγύησης), προκειμένου να σχηματίσουν μία πλήρη εικόνα επί των προσφερόμενων τιμολογίων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου οι προσφερόμενοι όροι προμήθειας περιλαμβάνουν ή δύναται να περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής χρεώσεων προμήθειας, επιπλέον των σταθερών χρεώσεων που αποτυπώνονται με σαφήνεια στους τιμοκαταλόγους των εταιρειών, η ΡΑΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην προσεκτική και κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με τους όρους αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιδράσουν στους λογαριασμούς κατανάλωσής τους. Παραδείγματα τέτοιων ρητρών είναι:

(α)   Ρήτρα Αναπροσαρμογής Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).

(β)   Ρήτρα Αναπροσαρμογής Λογαριασμών Προσαυξήσεων 2 και 3 (ΛΠ-2, ΛΠ-3).

(γ)   Ρήτρα Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ), κ.α.

Οι μεν περιπτώσεις ρητρών α’ και β’ προσδιορίζονται με βάση ένα τυπικό εύρος διακύμανσης της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) και των Λογαριασμών Προσαυξήσεων ΛΠ-2 και ΛΠ-3, εντός του οποίου οι χρεώσεις προμήθειας ισχύουν ως έχουν στον τιμοκατάλογο των προμηθευτών. Σε περίπτωση που η μέση ΟΤΣ και οι ΛΠ-2, ΛΠ-3 κυμαίνονται εκτός του προσδιορισθέντος εύρους διακύμανσης, οι χρεώσεις προμήθειας είτε επιβαρύνονται επιπλέον, είτε τυγχάνουν της ανάλογης έκπτωσης, όταν η μέση ΟΤΣ και οι ΛΠ-2, ΛΠ-3 διαμορφώνονται πλέον ή υπό  του προσδιορισθέντος εύρους διακύμανσης αντίστοιχα.

Τιμοκατάλογος ανά Εταιρεία

Τιμολόγια Προμήθειας

Ισχύοντα Τιμολόγια Προμήθειας

    Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται:

 • για κάθε Προμηθευτή, η ιστοσελίδα του όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια σε οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, και
 • εκτίμηση από την ΡΑΕ του λογαριασμού τετραμήνου βάσει των προσφερόμενων τιμολογίων.

Εταιρεία Εκτίμηση από τη ΡΑΕ τετραμηνιαίου λογαριασμού Internet address
οικιακό τιμολόγιο εμπορικό τιμολόγιο
ΔΕΗ ΑΕ αρχείο αρχείο www.dei.gr
ELPEDISON ENERGY S.A. αρχείο αρχείο www.elpedison.gr
ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
αρχείο αρχείο www.heron.gr
GREEN ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E. αρχείο αρχείο www.green.com.gr
VOLTERRA A.E. αρχείο αρχείο www.volterra.gr
PROTERGIA A.E αρχείο αρχείο www.protergia.gr
NRG A.E αρχείο αρχείο www.nrgprovider.com
WATT + VOLT A.E αρχείο αρχείο www.watt-volt.gr

Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία που αναγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες είναι ακριβή σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο ανάρτησής τους, όπως εξειδικεύονται κατά περίπτωση στους αντίστοιχους πίνακες των προμηθευτών. Τα προσφερόμενα τιμολόγια των Προμηθευτών ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον, και συνιστάται πάντα ο επανέλεγχος και η επιβεβαίωση της χρέωσης με τον εκάστοτε Προμηθευτή.

Οδηγίες προς τους Οικιακούς Πελάτες και τους μικρούς Εμπορικούς Πελάτες χαμηλής τάσης, για τη χρήση των επισυναπτόμενων πινάκων:

 • Ελέγξτε τους εκκαθαριστικούς σας λογαριασμούς για να διαπιστώσετε το ποσό της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (σε kWh) της κατοικίας σας, ή της επιχείρησής σας.
 • Ιδανικά, χρειάζεστε τουλάχιστον τρεις (3) εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβετε υπόψη την εποχική διακύμανση της κατανάλωσής σας.
 • Βάσει της τετραμηνιαίας κατανάλωσής σας, βρείτε από τους επισυναπτόμενους πίνακες το κόστος ανά προμηθευτή, για να εντοπίσετε την πιο συμφέρουσα για εσάς τιμολόγηση.
 • Σε περίπτωση που έχετε και νυχτερινή κατανάλωση, θα πρέπει να προσθέσετε στο συνολικό κόστος κατανάλωσης ημέρας, το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την κατανάλωση νύχτας.

 

Παραδείγματα για Οικιακούς Πελάτες (βάσει τιμολογίων ΔΕΗ):

 • Για έναν οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 800kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 127,72 ευρώ.
 • Για έναν οικιακό πελάτη με τριφασική παροχή 25kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 600kWh και νύχτας200kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 126,30 ευρώ.

Παραδείγματα για μικρούς Εμπορικούς Πελάτες (βάσει τιμολογίου Γ21 ΔΕΗ):

 • Για ένα κατάστημα με μονοφασική παροχή 8kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση 1000kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 182,09 ευρώ.
 • Για μια πολυκατοικία με τριφασική παροχή 25kVA και τετραμηνιαία κατανάλωση 700kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 140,98 ευρώ.

Επισημαίνονται τα εξής:

 • Οι υπολογισμοί έχουν γίνει στην ίδια βάση, δηλαδή:
 • Περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι: α) χρεώσεις για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, β) χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς, γ) χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής, δ) χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ε) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), στ) λοιπές χρεώσεις (τέλος ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ).
 • Δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία φόροι (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΦΠΑ).
 • Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις υπέρ τρίτων, για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι).
 • Για να είναι συγκρίσιμες οι τιμές, έχει γίνει αναγωγή του λογαριασμού στο τετράμηνο, ανεξαρτήτως προμηθευτή, έτσι ώστε να συμβαδίζει με την πρακτική του Διαχειριστή του Δικτύου για τη διενέργεια περιοδικών καταμετρήσεων μικρών πελατών.
 • Οι υπολογισμοί διαφοροποιούνται για τις καταναλώσεις μέρας και νύχτας και τα ποσά λειτουργούν αθροιστικά.
 • Για τον υπολογισμό του λογαριασμού σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την ισχύ της παροχής σας (αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού), ώστε να υπολογιστούν οι χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων. Οι υπολογισμοί αυτοί έχουν γίνει για τους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς πελάτες: α) για μονοφασική παροχή 8kVA, και β) για τριφασική παροχή 25kVA.
 • Ένας τυπικός οικιακός πελάτης έχει τετραμηνιαία κατανάλωση μεταξύ 1000-1600kWh.
 • Πέραν της εκτίμησης του συνολικού λογαριασμού, η τελική επιλογή του προμηθευτή μπορεί να λάβει υπόψη της και άλλες παραμέτρους, όπως πρόσθετες υπηρεσίες και ευνοϊκούς όρους συμβολαίων.

 

Κοινοποίηση

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.