Πως υπολογίζονται οι λαχνοί για τις κληρώσεις της ΑΑΔΕ

Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που  αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών του άρθρου 1, ως εξής:
 Για συνολικό άθροισμα μέχρι διακόσια (200) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε ένα  (1) ευρώ.
 Για τα επόμενα τριακόσια (300) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από διακόσια ένα  (201) ευρώ μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε δύο (2) ευρώ.
 Για τα επόμενα πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από πεντακόσια  ένα (501) ευρώ μέχρι χίλια (1000) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τρία (3) ευρώ.
 Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από χίλια ένα (1001)  ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε έξι (6) ευρώ, με ανώτατο όριο συναλλαγών που  λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες του προγράμματος των δημοσίων  κληρώσεων, το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, αυτή γίνεται στον πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο.

ΑΔΑ: 6ΔΥΞ46ΜΠ3Ζ-ΛΗΒ

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *