Πως υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ (εγκύκλιος)

ypologismos_enfia_egiklios_2018

Υπολογισμός κύριου φόρου οικοπέδου
Ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της  επιφάνειας και του συντελεστή φόρου, ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (μ2) x ΣΦ.

Υπολογισμός κύριου φόρου  γηπέδων
Ειδικότερα, για τα γήπεδα, ο κύριος φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται
σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1 ευρώ ανά  στρέμμα) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης,
χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή  ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση, ως εξής:
Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.)
Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο οποίος ορίζεται  ανάλογα με τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη  Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) της Δημοτικής Ενότητας  στην οποία ανήκει το γήπεδο, σύμφωνα με τον  παρακάτω πίνακα:
Αρχική Βασική Αξία /Συντελεστής Θέσης
(Α.Β.Α.) (€/μ2) (Σ.Θ.)
0,1 – 0,49 >1,0
0,5 – 0,99 >1,1
1 – 1,99  > 1,2
2 – 2,99 >1,3
3 – 4,99 >1,5
5 – 6,99 >1,7
7 – 9,99 >2,0
10 – 14,99 >2,3
15 – 19,99 >2,5
20 + >3,0
Αρχική Βασική Αξία  (Α.Β.Α.)
Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαμβάνεται  όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 41Α του ν. 1249/1982.

Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.)
β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο οποίος ορίζεται  ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
Χρήση γηπέδου Συντελεστής Χρήσης  (Σ.Χ.)  Δάσος ή δασική έκταση 0,1
Βοσκότοπος/Χέρσες  μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις 0,5
Καλλιέργειες (μονοετείς ή  δενδροκαλλιέργειες/Αγρανάπαυση  καλλιεργήσιμων εκτάσεων) 2,0
Μεταλλείο – Λατομείο 5,0
Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι  στάθμευσης   αυτοκινήτων και αναψυχής 8,0

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.