Τι πρέπει να γνωρίζεται για τις Εκλογές 2019

https://www.ypes.gr/

https://www.ypes.gr/eimai-psifoforos/

Σταυροί προτίμησης σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια Στους δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο ή τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή μπορεί να βάλει μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης.

Σταυροί προτίμησης σε υποψήφιους συμβούλους κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή, επταμελή, ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή Συμβούλια.

Σταυροί προτίμησης σε υποψήφιους συμβούλους κοινοτήτων κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων
Για την εκλογή προέδρων συμβουλίων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψήφιου.
Ψηφοδέλτιο το οποίο δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους του ενός (1) σταυρούς, θεωρείται άκυρο.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Γενικά

Με τις διατάξεις του ν.4555/2018 καθιερώνεται το εκλογικό σύστημα της «απλής  αναλογικής των υπολοίπων» για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.221 Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις εκλογές, κατ’
αναλογία της εκλογικής τους δύναμης. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (50% συν μία ψήφο) των έγκυρων ψηφοδελτίων, είτε κατά τον πρώτο είτε, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, κατά τον δεύτερο γύρο.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου κρίνουν αποκλειστικά το πρόσωπο του δημάρχου, καθώς το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου (τακτικά και
αναπληρωματικά) εκλέγονται αναλογικά από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος.

Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι έδρα, με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους, δικαιούνται να καταλάβουν και οι συνδυασμοί που δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες για την κάλυψη του εκλογικού μέτρου ψήφους. Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση συνδυασμών που έλαβαν ικανό αριθμό ψήφων σε εκλογικές περιφέρειες, αλλά στο σύνολο του δήμου δεν μπόρεσαν να λάβουν το εκλογικό μέτρο.

Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους, από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, προσαυξημένο κατά μία μονάδα.
Παραστατικά, το εκλογικό μέτρο δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:
ε.μ. = (εψ/ν) + 1 (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους) όπου:
εψ= το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές
ν= ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.
Επισημαίνεται ότι για την κατανομή των εδρών και τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα
Στη συνέχεια ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.
Στην περίπτωση που οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, γίνεται κατάταξη των συνδυασμών βάσει των αχρησιμοποίητων υπόλοιπων ψήφων τους. Οι αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς με τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, είτε έλαβαν έδρα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είτε όχι.

 

Ευρωβουλή

Η Ελλάδα εκλέγει συνολικά 21 αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (κατέχει δηλαδή 21 έδρες).
Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορούν να μπούν μέχρι 4 σταυροί

ΟΛΟΙ οι συνδυασμοί για την Ευρωβουλή

 

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *