Ποιες δαπάνες μπορείτε να δηλώσετε και να γλιτώσετε φόρο

Αθήνα – Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009

Αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία της Εφορίας θα βρεθούν το επόμενο διάστημα 5,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι οι οποίοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν δεκάδες δικαιολογητικά προτού συμπληρώσουν και υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις ώστε να τους αναγνωρίσει το υπουργείο Οικονομικών εισοδήματα και δαπάνες. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων απαιτείται η συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών αλλά όχι η υποβολή τους, καθώς οι πολίτες που επιλέγουν την ηλεκτρονική οδό για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων θα πρέπει να τα διατηρήσουν στο σπίτι τους για τουλάχιστον μία πενταετία. Από το εισόδημα εκπίπτουν οι δαπάνες που καταβάλλονται σε κάθε είδους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, σε μεσίτες ακινήτων, ωδεία, σχολές χορού, ρυθμικής και μπαλέτου, σχολές πολεμικών τεχνών, πάλης και παρόμοιων αθλημάτων, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής, κομμωτήρια, διαιτολόγους, διατροφολόγους, ομοιοπαθητικούς, λογοθεραπευτές, μασέρ. Επίσης η Εφορία αναγνωρίζει τις δαπάνες που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών και για την επισκευή και συντήρηση της εγκατάστασης και των συσκευών κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση), καθώς και αυτών εξαερισμού χώρων, καθώς και εκείνες που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση οικοδομών, όπως ξυλουργούς, επαγγελματίες τοποθέτησης πλακιδίων, υαλοπινάκων και μεταλλικών κουφωμάτων, συντηρητές καλοριφέρ, ασανσέρ κτλ. Σε κάθε περίπτωση για να αναγνωριστούν οι συγκεκριμένες δαπάνες θα πρέπει να προσκομίζονται οι πρωτότυπες αποδείξεις

Δίδακτρα
Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα, κατ΄ οίκον, μαθήματα και για φροντιστήρια απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Εξοδα ιατρικά
Τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις εκπίπτουν από το εισόδημα μόνο εφόσον προσκομιστεί διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται από τον γιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και στην περίπτωση καταβολής νοσηλίων σε ιδιωτικές κλινικές.

Διατροφή
Για την απόδειξη της καταβολής της διατροφής από τον έναν σύζυγο στον άλλο, υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συζύγου που την εισέπραξε, στην οποία θα αναγράφονται ο ΑΦΜ του, το ετήσιο ποσό που εισέπραξε και τα στοιχεία αυτού που την κατέβαλε.

Αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων
Οσον αφορά την αγορά μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση της αγοράς αυτών και αν αναγράφονται περισσότεροι του ενός συνδικαιούχοι γίνεται επιμερισμός του ποσού της έκπτωσης που δικαιούται ο καθένας (συνολικό ποσό έκπτωσης 3.000 ευρώ).

Ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου
Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, με βάση τις οικείες ασφαλιστικές συμβάσεις, απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτουν το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων.

Ενοίκιο
Για την απόδειξη της δαπάνης που καταβλήθηκε για ενοίκιο κύριας κατοικίας, καθώς και κατοικίας για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών των τέκνων που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, απαιτούνται οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, από τις οποίες προκύπτει το συνολικό ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από τον φορολογούμενο κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο που χρησιμοποίησε το ακίνητο. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής του ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

Αν οι εκμισθωτές δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πληρεξουσίου τους ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Αν είναι ανήλικοι που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, αναγράφεται αυτός του προσώπου που έχει την επιμέλειά τους.

Τόκοι στεγαστικών δανείων
Οσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο θα πρέπει να προσκομίσουν στην Εφορία σχετική βεβαίωση της τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτουν ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση), ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό μόνο των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός μέσα στο έτος 2008, το έτος σύναψης του δανείου, καθώς και η επιφάνεια της κατοικίας για δάνεια που έχουν ληφθεί από 1ης Ιανουαρίου 2000 ως 31 Δεκεμβρίου 2002.

Δαπάνες ακινήτων

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν καταβάλει ποσά για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαϊάς ή άλλων κινδύνων για ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης, στην οποία έχει γίνει η ασφάλιση. Για την απόδειξη των καταβαλλόμενων δαπανών για έξοδα επισκευής και συντήρησης (αγορά υλικών, ανταλλακτικών κτλ. και παροχή υπηρεσιών), δικαστικές δαπάνες, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου σε δίκες για μισθωτικές διαφορές υποβάλλεται το πρωτότυπο στοιχείο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=258045

Οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών εν όψει της υποβολής των δηλώσεων από μισθωτούς- συνταξιούχους Ποιες δαπάνες μπορείτε να δηλώσετε και να γλιτώσετε φόρο

©2008 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.