Ποιες εταιρείες Ηλεκτρικού Ρεύματος έχουν θετική αναφορά από την ΡΑΕ (12/2022)

Η ΡΑΕ, αποβλέποντας στον διττό σκοπό, αφενός της παροχής θετικού κινήτρου προς τους Προμηθευτές ώστε να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους ως προς την καταβολή του συνόλου των υποχρεώσεων τους (Ρυθμιμόνενων και μη-Ρυθμιζόμενων χρεώσεων), αφετέρου της διασφάλισης της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας της παρούσας συγκυρίας, υιοθετεί το ήπιο και αναλογικό μέτρο της ανακοίνωσης των στοιχείων των Προμηθευτών που δεν διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Διαχειριστές (Κατηγορία Α), καθώς και των Προμηθευτών που διατηρούν μεν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όμως, είτε προβαίνουν σε διακανονισμό τους και τηρούν τους σχετικούς όρους, είτε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καλύπτονται πλήρως από εγγυήσεις (εκτός των εγγυήσεων βάσει κανονιστικού πλαισίου) (Κατηγορία Β). Αυτή είναι η «Θετική Αναφορά». Η Θετική Αναφορά θα βασίζεται στα στοιχεία των Διαχειριστών και θα δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ κάθε μήνα. Η Αρχή επιφυλάσσεται προφανώς της άσκησης των κυρωτικών της αρμοδιοτήτων, κατά το άρθρο 36 του ν. 4001/2011, κατά των Προμηθευτών που διατηρούν σε συστηματική βάση ληξιπρόθεσμες, μη-διακανονισμένες οφειλές.

  1. Όσον αφορά στην παρούσα Θετική Αναφορά, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που εστάλησαν στη ΡΑΕ οι Διαχειριστές αναφορικά με την καταβολή από τους Προμηθευτές των Ρυθμιζόμενων χρεώσεων ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, ΧΧΣ και ΧΧΔ (με την εξαίρεση προσώρας των ανταποδοτικών τελών υπέρ ΡΑΕ), καθώς και των μη-Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων που κατέστησαν –κατά το κείμενο πλαίσιο (νόμοι και Κώδικες)– ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Οκτωβρίου 2022. Η παρούσα Θετική Αναφορά περιλαμβάνει τους Προμηθευτές που εξοφλούν (Α΄ Κατηγορία) ή διευθετούν προσηκόντως (Β΄ Κατηγορία) το σύνολο των Ρυθμιζόμενων και μη-Ρυθμιζόμενων υποχρεώσεών τους.

Στη βάση αυτών, διακρίνονται οι κάτωθι κατηγορίες Προμηθευτών.

Επισημαίνεται ότι η σειρά αναγραφής των Προμηθευτών είναι αλφαβητική (ελληνικά αρχικά και λατινικά στη συνέχεια).

Κατηγορία Α΄: Ενεργοί Προμηθευτές που καταβάλλουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το κανονιστικό – ρυθμιστικό πλαίσιο

* Μήνας αναφοράς Οκτώβριος 2022 (ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 31.10.2022) –  χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές των ανταποδοτικών τελών της ΡΑΕ καθώς και τυχόν πληρωμές προς τους Διαχειριστές μετά την 31η Οκτωβρίου 2022.

-BI.ΕΝΕΡ Α.Ε.

-ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

-ΔΕΗ Α.Ε.

-ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

-ΖΕΝΙΘ Α.Ε.

-ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΠΕ

-ΚΩΝΣΤ. Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ

-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε./PROTERGIA

-ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Κατηγορία Β΄: Ενεργοί Προμηθευτές που είτε έχουν διακανονίσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και τηρούν τους όρους διακανονισμού, είτε το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους καλύπτεται από πρόσθετες εγγυήσεις.

* Μήνας αναφοράς Οκτώβριος 2022 (ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 31.10.2022) – στοιχεία διακανονισμών έως και 31.10.2022 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές των ανταποδοτικών τελών της ΡΑΕ, καθώς και τυχόν πληρωμές προς τους Διαχειριστές μετά την 31η Οκτωβρίου 2022.

-ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Η  «Θετική Αναφορά» εστιάζει στην εκπλήρωση από τους Προμηθευτές της υποχρέωσής τους προς απόδοση όλων των υποχρεώσεών τους (Ρυθμιζόμενες χρεώσεις καθώς και μη-Ρυθμιζόμενες χρεώσεις) προς τους Διαχειριστές.

https://www.rae.gr/genika-nea/56597/

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.