Ηλεκτρικό Ρεύμα: Υπολογισμός τελικής τιμής, σύγκριση παρόχων

Τα πράσινα τιμολόγια υπολογίζονται με την ΥΑ που είναι στο ΦΕΚ Β 6600/21-11-2023 ( Το ΦΕΚ : 20230206600 )

Άρθρο 1
Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού του μηχανισμού διακύμανσης και των συντελεστών του Ειδικού Τιμολογίου του άρθρου 138Α του ν. 4951/2022 (Α’ 129), όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 5066/2023 (Α’ 188), οι ορισμοί των μεταβλητών των συντελεστών του μηχανισμού διακύμανσης, τα χρονικά διαστήματα μεταβολής των συντελεστών και της Βασικής Τιμής Προμήθειας, ο τρόπος επισήμανσης και αποτύπωσης στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης καθώς και ειδικότερα θέματα ανακοίνωσης και ενημέρωσης των Καταναλωτών.
Άρθρο 2
Βασική Τιμή Προμήθειας, Πάγια Χρέωση Προμήθειας και Εκπτώσεις
1. Για το Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Τελική Τιμή Προμήθειας ανακοινώνεται έως την
πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης, και προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας και του
Μηχανισμού Διακύμανσης.
2. Η Βασική Τιμή Προμήθειας ορίζεται ελεύθερα από τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3. Το Ειδικό Τιμολόγιο δύναται να εμπεριέχει και Πάγια Χρέωση Προμήθειας, ίση με πέντε (5) ευρώ ανά μήνα, κατά
μέγιστο, καθώς και εκπτώσεις, εφόσον αυτές δεν συνδέονται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς.
4. Η Βασική Τιμή Προμήθειας παραμένει σταθερή κατ’ ελάχιστον για έξι (6) μήνες. Η Πάγια Χρέωση Προμήθειας
και οι εκπτώσεις δύνανται να τροποποιούνται κάθε μήνα κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα των Προμηθευτών
και ενημέρωσης με τον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση.
5. Το Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας προσφέρεται από τους Προμηθευτές και δύναται να
επιλέγεται από τους Καταναλωτές και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 4
Τρόπος επισήμανσης και αποτύπωσης στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης
1. Οι Προμηθευτές επισημαίνουν κάθε προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις «Σημάνσεις Διαφάνειας» του δεύτερου εδαφίου. Τα Προϊόντα Σταθερής Τιμής Ορισμένου Χρόνου επισημαίνονται με χρώμα μπλε, το Ειδικό Τιμολόγιο με χρώμα πράσινο, τα λοιπά προϊόντα προμήθειας κυμαινόμενης τιμής με χρώμα κίτρινο και τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης με χρώμα πορτοκαλί. Οι Σημάνσεις Διαφάνειας του δευτέρου εδαφίου αποτυπώνονται διακριτά στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού κατανάλωσης, και σε απόσταση δύο εκατοστών από την καταχώριση του τελικού πληρωτέου ποσού, καθώς και σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα του Προμηθευτή, στην ιστοσελίδα του και τις προωθητικές ενέργειες.
2. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για την εποπτεία, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και την τήρηση των υποχρεώσεων των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για ορθή επισήμανση και αποτύπωση των Σημάνσεων Διαφάνειας στους λογαριασμούς κατανάλωσης, στα τυποποιημένα έντυπά τους, στις ιστοσελίδες τους και στις προωθητικές ενέργειες, δύναται να προβαίνει σε δημοσίευση των επωνυμιών των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που εφαρμόζουν τις προβλέψεις της παρ. 1, ως «Θετική Αναφορά», σε μηνιαία βάση.
3. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, εισάγεται στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης και σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των  Προμηθευτών στους πελάτες τους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, διακριτό πεδίο με κωδικό QR για την αυτόματη σύγκριση του τιμολογούμενου προϊόντος προμήθειας με τα λοιπά προσφερόμενα ανά κατηγορία καταναλωτή, όπως επίσης και διακριτό
πεδίο, με κεφαλαία γράμματα, για την παραπομπή στον ιστότοπο δημοσίευσης του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (www.energycost.gr).

Βασικοί παράμετροι υπολογισμού της τελικής τιμής προμήθειας χωρίς έκπτωση  είναι :
α]η Βασική Τιμή β] τα όρια (Ll & Lu)  μέσα στα οποία δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός  προσαρμογής και γ] Ο συντελεστής α. Όσο πιο κοντά στην μονάδα είναι τόσο καλύτερος είναι. Για τον Ιανουάριο του 2024 το β=0.

Παράδειγμα υπολογισμού 1 :

paradeigma-michanismou-diakimansis

Παράδειγμα υπολογισμού 2 :

O παραπάνω πίνακας είναι από το leberal.gr 

 

Τελική Τιμή Προμήθειας = Βασική Τιμή Προμήθειας + Μηχανισμός Διακύμανσης (μπορεί να είναι πιστωτικός ή χρεωστικός)  + Πάγιο – Εκπτώσεις

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *