Το Math Ninja είναι ένα διασκεδαστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικών.

Math Ninja
Latest Version: 1.01
Platform: Windows 9x, ME, NT 4.0, 2K, XP
Size: 732 kb
Status: Freeware

click here to download

THE PROGRAM

Math Ninja is educational fun math game. I wrote it as a math drill exercise for my eight years old son, to help him with math. Seeing noticeable improvement of his math skills within few days after playing this game (and not being apparently bored) I decided to make it available to wider audience. If you elect to give it a try I would certainly appreciate your feedback.

FEATURES

Objective of the game is to answer correctly all given excercises, as fast as possible. The game has 8 levels of difficulty, and knowing the age of the student, program can select appropriate level automatically. Math Ninja provides exercises for Addition, Subtraction, Multiplication and Division (also for negative numbers). Correct answers and response time are scored appropriately. The key advantage of Math Ninja is that student can play unattended. Whenever game is played results from all exercises are written to a log file. Log file can be used then at any time to check the progress, spot the difficulties, and have detailed report from student’s activity. You can find log file in Math Ninja’s program folder under name “ma.log” (no quote marks). It is plain text file, and can be open with Notepad. Difficulty level, name and age of the student can be set in the Setup Window.

http://www.pjwalczak.com/mninja/index.php

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *