Καταργεί τα «ψιλά γράμματα» και τις χρεώσεις η Εθνική Τράπεζα

Πρώτη δέσμη μέτρων για διαφάνεια και τιμολογιακή πολιτική
Αθήνα : 09/03/2010

Σε υλοποίηση της νέας στρατηγικής την οποία εξήγγειλε η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στις 21/12/2009, η Τράπεζα ανακοινώνει την πρώτη δέσμη μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην διαμόρφωση νέων προτύπων συναλλακτικής ηθικής στις σχέσεις με τους πελάτες της.

Συγκεκριμένα :

Μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών

1) Επαναδιατυπώνονται οι όροι των συμβάσεων σε απλή γλώσσα και με πιο εύληπτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της νομολογίας και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα εξαλείφονται τυχόν δυσνόητοι όροι ώστε να μη δημιουργούνται υποψίες για “ψιλά γράμματα”.

2) Στις συμβάσεις και τα προσαρτήματά τους, ο τρόπος χρέωσης των υπηρεσιών μας θα είναι απολύτως ευδιάκριτος και κατανοητός.

3) Τα έντυπα της προσυμβατικής ενημέρωσης καθώς και τα υποδείγματα συμβάσεων για τα βασικά προϊόντα της Τράπεζας προς ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα αναρτηθούν σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.nbg.gr) ώστε να είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο προς ενημέρωση πριν από την υπογραφή τους.

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων αρχίζει άμεσα και, επειδή για την πλήρη ανάπτυξή τους απαιτούνται συγκεκριμένες νομικές προσαρμογές, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Πρώτα μέτρα τιμολογιακής πολιτικής

1) Καταργείται μέχρι το τέλος του έτους η εφάπαξ δαπάνη € 150 που εισπράττεται κατά την χορήγηση επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων για δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

2) Καταργείται από όλες τις νέες δανειακές συμβάσεις ο όρος που παρέχει στην Τράπεζα τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του κυμαινομένου επιτοκίου έως το διπλάσιο της εκάστοτε μεταβολής του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ. Η αναπροσαρμογή του κυμαινομένου επιτοκίου εφεξής θα είναι ισόποση με τη μεταβολή του επιτοκίου αναφοράς της κάθε σύμβασης (euribor ή βασικό επιτόκιο ΕΚΤ).

3) Αδρανοποιείται ο ίδιος όρος σε όλες τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις και δεν θα εφαρμόζεται. Στις συμβάσεις αυτές η μέγιστη αναπροσαρμογή θα είναι εφεξής ισόποση με την εκάστοτε μεταβολή του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ.

Το μέτρο αφορά περίπου 400.000 δανειακές συμβάσεις.

4) Μειώνεται στο κατώτατο επίπεδο των € 175 η εφάπαξ δαπάνη για την χορήγηση τοκοχρεολυτικών καταναλωτικών δανείων από τα καταστήματα της Τράπεζας. Αυτή η δαπάνη κλιμακωνόταν έως το ύψος των € 380.

Το μέτρο αφορά τουλάχιστον 100.000 συμβάσεις καταναλωτικών δανείων ετησίως.

5) Καταργείται η χρέωση για την τήρηση λογαριασμών ταμιευτηρίου και τρεχούμενων λογαριασμών, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπά τους και τη συχνότητα της κίνησής τους.

Το μέτρο αφορά περίπου 4.000.000 λογαριασμούς.

6) Καταργείται η χρέωση για την έκδοση αντιγράφου κίνησης για όλους τους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων.

7) Καταργείται η χρέωση για την κατάθεση υπέρ τρίτου σε λογαριασμό της Τράπεζας είτε με μετρητά είτε με μεταφορά από λογαριασμό.

Το μέτρο αφορά περίπου 4.500.000 συναλλαγές ετησίως.

8) Καταργείται η valeur επόμενης ημέρας για πιστώσεις σε όλους τους έντοκους καταθετικούς λογαριασμούς της Τράπεζας.

9) Καθιερώνεται νέα χαμηλή πάγια τιμολόγηση €8 έναντι €17 για τα περίπου 100.000 ανά έτος εξερχόμενα εμβάσματα σε ευρώ μέχρι € 1.000 προς τράπεζες εσωτερικού και χωρών της ΕΕ που γίνονται μέσω καταστημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο εφαρμογής νέου κώδικα συναλλακτικής συμπεριφοράς και με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των σχέσεων με την πελατεία της, ανέλαβε την πρωτοβουλία και καθιέρωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον θεσμό του «Συνήγορου του Πελάτη» (Ombudsman) κατά τα διεθνή πρότυπα. Ο «Συνήγορος του Πελάτη» μεριμνά για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ της Τράπεζας και των πελατών της, οι οποίες δεν κατέστη εφικτό να διευθετηθούν είτε από τις Επιχειρηματικές Μονάδες της Τράπεζας είτε από τον Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αποτελούν πυρήνα της νέας στρατηγικής του Ομίλου της Εθνικής, με σταθερή επιδίωξη την ενίσχυση των παραδοσιακών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης του πολίτη με την Τράπεζα, η θωράκιση της οποίας με στοιχεία αμεσότητας, ειλικρίνειας και διαφάνειας αποτελεί άμεση προτεραιότητά της. Επιπλέον, αυτές οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς και εξελίσσονται σε εσωτερικό κανονισμό της Τράπεζας, ώστε να ελέγχεται η εφαρμογή τους από το σύνολο του Προσωπικού της.
Πηγή: nbg.gr

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.