Σε ποιες ασθένειες καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ τη δαπάνη για PET/CT

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 42167/29.03.2007 (Β’ 909) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και ενδείξεων της διαγνωστικής πράξης «κλινική Ποζιτρονική και Αξονική Τομογραφία (PET/CT)» σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές], όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 37747/04.04.2011
(Β’ 692) και Υ4α/οικ. 31226/27.03.2012 (Β’ 979) υπουργικές αποφάσεις

Το ΦΕΚ : 20220203613

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *