Ωνάσειο: μείωση τιμών στα απογευματινά ιατρεία

«Νυστέρι» βάζει το Ωνάσειο Καρδιο-χειρουργικό Κέντρο στο κόστος εξέτασης στα απογευματινά ιδιωτικά ια-τρεία, σε μία προσπάθεια εναρμόνι-σης των τιμών του στα νέα οικονομι-κά δεδομένα. Ειδικότερα μειώνεται η επίσκεψη σε διευθυντή από 130 ευ-ρώ σε 100 ευρώ, η επίσκεψη σε υπο-διευθυντή από 100 ευρώ σε 90 ευ-ρώ και η επίσκεψη σε επιμελητή από  85 ευρώ σε 80 ευρώ. Σημειώνεται ότι από 1ης Φεβρουαρίου έχει μειωθεί κατά 25% η εξέταση από γιατρό στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία, δηλαδή από 80 ευρώ σε 60 ευρώ.

πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *